Chúng tôi luôn cập nhật tài liệu mới nhất về sản phẩm!

Tải tài liệu tham khảo:

1, Các sản phẩm Pioneer Eclipse

Máy bảo trì sàn 225FP17E: https://drive.google.com/open?id=1j9hBhn-fQMkneRRq1-IjWtucKl4pfzKi
Máy đánh bóng tốc độ cao 225BU20E: https://drive.google.com/open?id=1tok4QHF7_CrzV_MixLGNLLRaR7Llvn3X
Máy đánh bóng tốc độ cao 420BU24: https://drive.google.com/open?id=1BpaqpNP76MJLimbew6YZwPZz_551S0Fa
Máy chà liên hợp 310AS20 (chạy pin): https://drive.google.com/open?id=1dyhNicNOgTWEZXycJRCv7OYNwGfcAq_R

2, Các sản phẩm Ameripolish

Hóa chất tăng cứng 3D HS (TDS): https://drive.google.com/open?id=1tufgNZ9DRKwUMue9XcnY27M2PkBZ8CGk
Hóa chất tăng cứng 3D HS (SDS) https://drive.google.com/open?id=1PP_AwZUjC6vNDtmeTS0sVcPDr_b60vHj
Hóa chất phủ bóng 3D SP (TDS): https://drive.google.com/open?id=1kVsnVCYk_HzMAk14V5NfxBfhD7p58N32
Hóa chất phủ bóng 3D SP (SDS): https://drive.google.com/open?id=1bNa8BZAEtvhh2lO5VAven6xpbHwsgVZX
Hóa chất tạo màu Classic Dye (TDS): https://drive.google.com/open?id=1jkh6X1cWx3pBmNxtCdj5MrzZhiAY0MFy
Hóa chất tạo màu Classic Dye (SDS): https://drive.google.com/open?id=1W0KfaiUmGxvBJLB9WA8BoLtlH6aCboKe
Hóa chất tạo màu Surelock Dye (TDS): https://drive.google.com/open?id=1tDyLeFe_20wxaB3MqMdQUCYN5mJcb91V
Hóa chất tạo màu Surelock Dye (SDS): https://drive.google.com/open?id=1mZcRiYuPmIFbGKupQlKMqyIhacIaBEfQ
Chất dẫn màu Penetrating Agent (TDS): https://drive.google.com/open?id=1YzYmXX6aPTTzAkTITk5bRMCj1REwWRvn

3, Các sản phẩm WR. Meadows:

Hóa chất tăng cứng Liquid Hard (TDS): https://drive.google.com/open?id=1umeDus3GoefDR73FCfo0tJHvwRJLmH14
Hóa chất tăng cứng Liquid Hard (SDS): https://drive.google.com/open?id=1wuG0IbBZuaFYj-EBTY1SGIAWxQLrjFXK
Hóa chất phủ bóng Bellatrix (TDS): https://drive.google.com/open?id=1YwpVEHMIpgr134xtKyUTGP9vnWQysekO
Hóa chất phủ bóng Bellatrix (SDS): https://drive.google.com/open?id=13SI0iGbafzJpYUyrV_TP6Ucd48sSCJlx

4, Các sản phẩm Impacts Gmbh:

Máy bóc sàn National Stripper 6280 https://drive.google.com/open?id=1EeBJsVODY8IagqvDPOn0-DcLS7GGsaoF